pijl

VGM Regels

VGM-regels en instructies bestemd voor werknemers en nieuwe opdrachtgevers.


1. Algemeen

Loonbedrijf Firma Konijn
VGM-coördinator: Dhr. Ruud Konijn
Middenvliet 8 C
1787PN Julianadorp
Tel.: 06-53555514
Fax: 0223-634028

2. VGM beleidsverklaring

Loonbedrijf Firma Konijn hecht grote waarde aan Veiligheid, Gezondheid en Milieu van u, gewaardeerde medewerker, maar ook van derden. Het is een prioriteit in onze bedrijfsvoering. U heeft onze VGM beleidsverklaring ontvangen; wilt u zich hiervan op de hoogte stellen, want wij verwachten dan ook dat u deze volledig in de praktijk brengt. Indien u (nog) geen VGM beleidsverklaring heeft ontvangen: wilt u dit dan melden dat sturen wij u er zo spoedig mogelijk één op!


3. Ziekmelding

Bij ziekte graag melden voor 7.00 uur bij Loonbedrijf Firma Konijn, tel.: 06-53555514

4. Veiligheid en Gezondheid

Wees alert op de veiligheid van uzelf, derden en uw collega’s; immers de meeste ongelukken ontstaan tijdens routinematig handelen en/ of ‘het even snel fiksen van de klus’. Volg onze VGM-regels op en gebruik de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Op terreinen waar de eigenaar of de opdrachtgever verdergaande eisen stelt dan de Arbo-wet of de onze, verlangen wij van u dat u zich hierin schikt. Realiseert u zich dat u dit uiteindelijk doet voor uw eigen veiligheid en gezondheid.

Indien opdrachtgevers u het roken verbieden, dan verlangen wij van u dat u zich hierin schikt.

Meldt u direct bij de contactpersoon waar u de werkzaamheden moet vervullen.

Stel u op de hoogte van de geldende noodprocedures (o.a. alarmsignalen, vluchtwegen, verzamelplaatsen).

Voer geen werkzaamheden uit waar u geen opdracht voor heeft gekregen.

Indien er iets onduidelijk is, vraag het direct uw leidinggevende, uitvoerder of contactpersoon.

Onder werktijden is het nuttigen van alcoholische dranken of gebruiken van geestverruimende middelen verboden. Uiteraard is het onder invloed zijn van genoemde middelen evenmin toegelaten.

5. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Bij indiensttreding en verder voor zover noodzakelijk worden u PBM’s ter beschikking gesteld. Wij verwachten van u dat u deze waar nodig draagt.

Verder rekenen wij erop dat u uw PBM’s in optimale conditie houdt, zodat hun beschermende werking gegarandeerd blijft. Indien blijkt dat de PBM niet meer geschikt is, zal Loonbedrijf Firma Konijn direct zorgdragen voor vervanging. De bij Loonbedrijf Firma Konijn in ieder geval gebruikte PBM’s zijn te herleiden uit de risico-inventarisatie, opgesteld door de Arbodienst.

6. Werknemers jonger dan 18 jaar

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen geen overwerk verrichten.

Voor werknemers jonger dan 18 jaar geldt een arbeidsverbod voor: het werken met gevaarlijke stoffen, het werken in besloten ruimtes, het werken met geluidsniveaus > 90 dB(A), het werken met teveel trillingen.

Voor jeugdigen (16 en 17 jarigen) geldt dat ze alleen met machines mogen werken onder permanent en gekwalificeerd toezicht.

7. VGM overleg en instructie

Om het VGM beleid te realiseren is onderling overleg binnen ons bedrijf van groot belang. Doe daarom mee aan de dagelijkse LMRA bespreking. Wij verplichten iedere werknemer aan deze bijeenkomsten mee te doen. 

8. Vakbekwaamheid.

Indien de Arbeidsomstandighedenwetgeving of (potentiële) klanten bepaalde vakbekwaamheidcertificaten van onze medewerkers eisen, dan ligt het in de lijn van de VGM beleidsverklaring en de visie van de directie dat Loonbedrijf Firma Konijn zich hieraan aanpast. Wij kunnen u dan verzoeken, of desnoods verplichten, een bepaalde opleiding of training te volgen. In ieder geval:

eist Loonbedrijf Firma Konijn van alle medewerkers een Basisveiligheid (VCA-1) diploma;

minimaal twee personen moeten een gekwalificeerde Bedrijfshulpverlener zijn (BHV);

alle direct leidinggevenden dienen tevens het diploma Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL) in bezit te hebben;

specifieke VGM opleidingen en/of voldoende ervaring indien noodzakelijk (zoals bijv. een hijsbewijs, machinist grondverzetmachines, lasdiploma, EVO heftruckchauffeursdiploma);

9. (Bijna) Ongevallenmelding

Indien er zich calamiteiten, incidenten of ongelukken voordoen, verzoeken wij u dit direct te melden aan uw eventuele voorman, uitvoerder en uiteraard telefonisch door te geven aan Loonbedrijf Firma Konijn, telefoonnummer 06-53555514. Dit is wettelijk verplicht!

De directie zal dit vastleggen op een incidentmeldingsformulier, zie het VGM-handboek, wat geldt als een juridisch bewijsstuk. Bij ernstig letsel of grote materiële schade is de directie verplicht dit te melden bij de arbeidsinspectie of politie.

Alarmnummer hulpdiensten: 112.

Indien u onveilige situatie en of handelingen waarneemt, verzoeken wij u tevens hierop te reageren, tracht het op te lossen en anderzijds meld het aan de directie.

10. Diversen

Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft;

Indien van toepassing: werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met een getekende werkvergunning;

Zorg dat uzelf, collega’s of anderen niet in gevaar brengt tijdens uw werkzaamheden;

waarschuw personen in uw omgeving als er gevaar of risico dreigt; houd reddingsmiddelen, blusmiddelen, vluchtmaskers en vluchtwegen vrij van obstakels;

Indien u moet werken met milieugevaarlijke stoffen, bestudeert u dan altijd de veiligheidsinformatiebladen (MSDS);

Draag geen loshangend haar, kleding, kettingen, armbanden en ringen tijdens de werkzaamheden.

11. Derden

Alle eisen, zoals hierboven beschreven, gelden uiteraard ook voor alle derden (opdrachtnemers, onderaannemers, ingehuurde medewerkers van de inlenersbedrijven etc.). Door middel van het aanschrijven van derden zal het beleid en de eisen die aan de werknemers gesteld worden kenbaar gemaakt worden. Tevens ontvangen zij dan de ‘Beleidsverklaring’ en de ‘Veiligheidsregels’. Werknemers van deze bedrijven dienen ook al in bezit te zijn van alle benodigde PBM’s.